Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η Panora I.K.E., εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο appo.gr εφεξής το «Appo», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, φωτογραφίες, κείμενα,) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό το κλείσιμο ραντεβού σε υπηρεσίες ομορφιάς, ευεξίες και κοσμητικής ιατρικής από τους Χρήστες στις συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, καθώς και η διαχείριση των ραντεβού από τις Επιχειρήσεις αλλά η προώθηση των Υπηρεσιών τους μέσω της πλατφόρμας του Appo. Η χρήση του Appo, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Appo σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Appo και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το Appo μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.

Υπηρεσίες του Appo στο Διαδίκτυο

Το Appo αποτελεί μία πλατφόρμα μέσω της οποίας Επιχειρήσεις υπηρεσιών ομορφιάς και ευεξίας αλλά και κοσμητικής ιατρικής (ιατροί και ιατρικά κέντρα) μπορούν να διαθέτουν διαδικτυακά το επαγγελματικό τους προφίλ και να προβάλλουν τις προσφερόμενες υπηρεσίεςτους, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους για ραντεβού και αντίστοιχα οι Χρήστες μπορούν να βλέπουν τα προφίλ (πληροφορίες, παρεχόμενες υπηρεσίες, διαθεσιμότητα, διάρκεια, κόστος) και, με τη δημιουργία λογαριασμού, μπορούν να κλείνουν το ραντεβού που επιθυμούν. Οι χρήστες του Appo έχουν επίσης τη δυνατότητα, μέσω του λογαριασμού τους, να ακυρώνουν το ραντεβού σύμφωνα με την Πολιτική Ακύρωσης Ραντεβού του Appo, να βλέπουν το σύνολο των υπηρεσιών του Appo που έχουν χρησιμοποιήσει, να αξιολογούν τις Επιχειρήσεις των οποίων τις υπηρεσίες έλαβαν με βαθμολογία και σχόλια μετά την ολοκλήρωση του ραντεβού, να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletters) για προσφορές και πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, εφόσον το επιθυμούν. Οι Επιχειρήσεις που επιθυμούν να δημιουργήσουν προφίλ στην πλατφόρμα του Appo σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία τους και να την υποβάλουν στο Appo, αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Η ορθότητα αυτών επιβεβαιώνεται από το Appo σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και εν συνεχεία η Επιχείρηση εντάσσεται στους συνεργάτες του Appo και διαθέτει το προφίλ της στην πλατφόρμα, στο οποίο δημοσιεύονται οι σχετικές με την Επιχείρηση πληροφορίες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος και η διάρκεια αυτών, καθώς και οι αξιολογήσεις των Χρηστών που πραγματοποίησαν ραντεβού σε αυτή μέσω του Appo. Οι Χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Appo για να κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας του, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία τους στη σχετική οn-line φόρμα εγγραφής, αποδεχόμενοι αντίστοιχα αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και δηλώνοντας εάν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις από το Appo. Οι χρήστες που κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας του Appo έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Ακύρωσης Ραντεβού του Appo. Το Appo είναι υπεύθυνο μόνο για το κλείσιμο του ραντεβού στις Επιχειρήσεις και δεν παρέχει το ίδιο καμία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ομορφιάς, ευεξίας και κοσμητικής ιατρικής και δεν φέρει καμία ευθύνη για το επίπεδο, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών. Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται τέλος στους επισκέπτες/χρήστες η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το Appo για οποιοδήποτε ζήτημα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας και αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το Appo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση της πλατφόρμας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα του. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους. Η συνέχιση της χρήσης του Appo από τον Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση της πλατφόρμας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε είναι ενήμερος για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Διαθεσιμότητα - Συντήρηση

Το Appo καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, από υπερφόρτωση εξαιτίας μεγάλου αριθμού ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι το Appo δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα και το Appo δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο Xρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο. Οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι το Appo μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της πλατφόρμας με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες. Για το λόγο αυτό το Appo δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σε αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή την απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Το Appo δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα του θα είναι συμβατή με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση το Appo διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της πλατφόρμας για λόγους προγραμματισμένων ή έκτακτων εργασιών συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.